Aby przeglądać tę stronę musisz zaakceptować przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Staramy się w najlepszy sposób zabezpieczyć dane, które zostały Nam przez Ciebie przekazane. Masz możliwość realizacji swoich praw , zmiany danych wynikających z RODO.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ?

Administratorem Twoich danych osobowych (czyli podmiotem decydującym o tym , jak będą wykorzystywane )

jest firma WOLF`S HORSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

ulica Zielona 33/34 . ( Wolf`s Horse Sp z o.o. ,dalej „ MY” ) operator internetowej platformy handlowej dostępnej

pod adresem www.wolfshorse.com

W firmie Wolf`s Horse Sp z o.o. Nie wyznaczono inspektora danych osobowych.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ ,ABY UZYSKAĆ WIECEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ?

Napisz na adres : wsh.wolfshorse@gmail.com lub

adres pocztowy Wolf`s Horse Sp z o.o ul Zielona 33/34 66-400 Gorzów Wielkopolski

JAK POZYSKALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE ?

Swoje dane osobowe przekazałeś/aś Nam w momencie utworzenia konta oraz w trakcie dokonywania transakcji

w Naszym sklepie internetowym .

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą,w tym do:

→ umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego serwisu internetowego w tym dokonywania transakcji i płatności;

→ zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta ,transakcji i rozwiązywania problemów technicznych ;

→ obsługi reklamacji w naszym sklepie internetowym ,gdy złożysz taką reklamację ;

→ obsługi zapytań i zgłoszeń ,które do Nas kierujesz ;

→ kontaktowania się z Tobą ,w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo ,przepisy prawa wymagają od Nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej , na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

Wolf`s Horse Sp z o.o. , którym jest :

→ kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne

kanały komunikacji , w szczególności i za Twoją zgodą- przez e-mail oraz telefon ;

→ zapewnienie obsługi usług płatniczych i kurierskich ;

→ organizacja programów lojalnościowych , konkursów oraz akcji promocyjnych ,w których możesz wziąć udział ;

→ przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych , oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia

przez Nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

Jeśli się na to zgodzisz , przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

→ zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych

→ organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych , w których możesz brać udział.

ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH MOŻESZ WYCOFAĆ W DOWOLNYM MOMENCIE, W TEN SAM SPOSÓB JAK JĄ WYRAZIŁEŚ/AŚ .BĘDZIEMY PRZETWARZAC TWOJE DANE OSOBOWE DO CHWILI W KTÓREJ NIE WYCOFASZ ZGODY.

CZY MUSIMY MIEĆ TWOJE DANE OSOBOWE ?

Potrzebujemy posiadać dane t.j adres e-mail ,imię i nazwisko , telefon oraz informacje o adresie oraz adresie doręczenia przesyłki ,aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą a tym świadczyć Ci usługę.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych ,niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy ,a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa ,możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze wzg rachunkowych lub podatkowych .Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.

JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC WOLF`S HORSE SPZ O.O. W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH ?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ,tj. prawo dostępu ,sprostowania oraz usunięcia Twoich danych , ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia , niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ,w tym profilowaniu , a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych . Z uprawnień tych możesz skorzystać gdy :

→ w odniesieniu do żądania sprostowania danych : zauważysz ,że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne ,

→ w odniesieniu do żądania usunięcia danych : Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;

cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych ; zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania , będą przetwarzanie niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku ;

→ w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych : zauważysz ,że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz

żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość danych ; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie będziesz chciał/a aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą już nam potrzebne

ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych -

do czasu ustalenia , czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

→ w odniesieniu do żądania przeniesienia danych : przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody

lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do właściwego organu

ochrony danych osobowych .

W JAKICH SYTUACJACH MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH ?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

→ przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś;

→Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego ,w tym są profilowane do tego celu.

PAMIĘTAJ, ŻE Z PRAWA SPRZECIWU MOŻESZ SKORZYSTAĆ OD 25 MAJA 2018 ROKU

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE ?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną ,czyli

takim , które zapewniają usługi kurierskie , wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE ?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w

celach :

→ dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy ,

→ wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych ,

→ zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

→ statystycznych i archiwizacyjnych,

→ maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy .

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania , w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EOG ?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy .

CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA TWOJE PRAWA ?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuacje.

JAKIE MASZ PRAWA WOBEC WOLF`S HORSE SP Z O.O. W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH ?

Skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień jest możliwe poprzez przesłanie stosownego żądania na podany

wyżej adres administratora , pisemnie lub elektronicznie.